Download các loại giấy tờ

Quyển giới thiệu hướng dẫn về trường

School Promotional Brochure

Icon

Brochure(2019)

Đơn xin nhập học và sơ yếu lý lịch

Application for long term study

Icon

Application for long term study

Đơn xin nhập học và sơ yếu lý lịch

Application for short study

Icon

Application for short study