Từ tháng 7 năm 2015 sĩ số học sinh của trường là 926 người

Related Article