Ngày 29/5/2015 Lễ trao tặng học bổng khuyến học.

Related Article