Ngày 10/1/2016 「Tour Harajuku」giành cho học sinh khóa ngắn hạn.

Related Article