Thông tin công khai

Nội quy trường ・ Các quy tắc, điều lệ

Nội quy trường

Đối với học sinh đang học tại trường JCLI , nội quy đề ra các điều khoản cần thiết cho việc học tập.

Quy định về chế độ học bổng

Một số nội quy đặt ra về chế độ học bổng giành cho học sinh đang học tại trường.

Quy định về hoàn trả học phí

Quy định về các khoản mục, điều kiện liên quan đến việc hoàn trả học phí.